is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

Miai

Brief van Mgr. Cogftet, Aposlolisnh Vicaris van Zuid-Kjang-si, aan den Hoogeerw Heer Algemeen Bestuurder des Genootschaps.

Ki-ngan, 19 December 1897

Hoogeerw. Heer,

Ü doorloopen van de rekeningen onzer Prociire zie ik mijne groote vreugde, dat u ook de kleine lii,drage onzer leden van Zuid-Kjang si is geworden.

Toen ik u het jaarver.slag zond, beloofde ik u de afiaelding van ons jongenswetshnis te Piliia. Titans kom ik mijne be lofte vervullen, doch ik zie mij verplicht UAe goedertierenheid in te roepen voor photograaf.

De tweede photographie stelt een wees'oeisje voor, op den rand van eene putkuip staande. Het vorij? jaar ging dit kind van veertien jaar water putten uit dien put, midden op de binnenplaats vau ’t weeshuis gelegen Daar /.ij te kiein en te zwak was om den vollen emmer op te balen , meende zij wel te doen met op den rand te gaan staan , docli zij verloor het evenwicht en viel in den 30 voet diepen put.

Aanstonds komen hare gezellinnen luid roepende toesnel in ; meu waande de arme Clara stellig dood te vinden. Wat een onrust on ler al dat klein volk! Welke wreede angst, o voor het hart van de arme, oude bestuurster I

Maar wat ziet men, als men zich over den put hee buigt ?