is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mond opende. Wat zou u wel denken als ik klaagde, ik, die voor mijn eigen schuld lijd, en weldra God zien zal?”’

Hij had zijn Nunc dimittis « Heer, laat nu uw dienaar gaan” pzongen op den dag, toen ik hem voor ’t eerst ontmoette; God had het werk voltooid, dat Hij hem had opgelegd, hij kon nu in vrede sterven. Hij stierf vol geloof en liefde. Zijn lichaam rust aan den zoom van het woud, dicht bij de christengemeente, die hij heeft helpen stichten. Zoo dikwijls ik dien weg voorbij ga, stijgt mij een gebed en danklied uit het dankbaar hart naar de lippen.

BISDOM VAN ’S-BOSGH.

Diessen. () Op den 2**®“ Juni vierde men te Diessen het 25-jarig bestaan van het Genootschap der H. Kindsheid.

Opgericht in 1873 door den Z. Eerw. Pastoor Boeren z. g. neemt dit Genootschap hier steeds in bloei toe. Weken, ja, maanden vóór het Jubelfeest waren de ijverige Directrice, mej. G. Bayens, mede-oprichtster, en hare Zelatrices in de weer om aan dit feest zooveel mogelijken luister bij te zetten.

Met het oog op de bescheiden middelen, waarover te beschikken was, stond men verbaasd over hetgeen door samenwerking verkregen is; want hier geldt steeds als regel; «Feestelijkheden mogen niet ten nadeele van ’t doel des Genootschaps komen.”

Reeds in den vroegen morgen had de parochie, door de nationale kleuren, een feestelijk aanzien gekregen en waren ouders en kinderen in feestdos. Zelfs vele belangstellenden uit naburige gemeenten woonden dit feest bij.

De optocht werd georganiseerd vóór het Liefdegesticht der Eerw. Zusters, en bestond uit 4 groepen , waarvan St. Jan , Bisschop Willibrordus, Koningin Elisabeth en een Mandarijn de hoofdpersonen waren.

Voorop werd het Jubelvaan gedragen. Het beeld van ’t Goddelijk Kind werd gedragen door vier jongens, voorafgegaan en gevolgd door bruidjes met lelietakken ; St. Jan met herders; Willibrordus met Witte Paters, Witte en Zwarte Zusters en Cbineezen ; Elizabetb met hofdames en bruidjes; Mandarijn met Chineezen; terwijl elke groep respectievelijk gesloten werd door kinderen der Bewaarschool, der Zusterschool, door de Weeskinderen , door de kinderen der openbare school. Onder een

('') Onder het afdrukken van het eerste vel ontvangen.