is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer naar hier ? Gij ziet toch , dat de protestanten er vele aanstellen (het zijn zwarte catechisten): zij nemen alle dorpen voor zich. Reeds hebben zij de stammen van Waïina en Kevori voor ons verloren doen gaan; men had ons (sic) daar gevraagd, gij hebt er niemand heengezonden en nu hebben zij daar veel, zeer veel teachers aangesteld. Ach, waarom zijn wij niet talrijker en beter onderricht!”

Deze kinderen hebben een levendig geloof, en in de kerk van Thursday, die zij geregeld bezoeken , totdat hunne woning op Horn-Island voltooid is, stichten zij al de inwoners der stad door hun voorbeeldig gedrag. Zij dienen de Mis met eene nauwkeurigheid, die vele koorknapen onzer groote steden beschaamd zou maken. Een dier jongens, afkomstig uit een dorp , waar geene missionarissen verblijven (daarom had hij elders onderricht ontvangen) zag , alvorens hij ging vertrekken, dat zijne moeder in stervensgevaar verkeerde. Aanstonds ging hij water halen en diende haar het H. Doopcel toe.

Op een anderen dag brengt men in dit zelfde dorp eene stervende vrouw, en daar de dichtst bijwonende missionaris niet tijdig genoeg aanwezig kon zijn om haar te doopen, diende onze toekomstige catechist haar het sacrament der wedergeboorte toe. Hoe stond het arme kind verslagen , toen hij vernam, dat deze vrouw eenigen tijd te voren reeds gedoopt was. Ziehier onder welke omstandigheden. Een van onze Paters, op het punt den stroom over te steken , verneemt een luid geroep , snelt naar eenige in de nabijheid staande armelijke huizen en vindt er eene vrouw in stervensnood. Men deelt hem mede, dat ze nog niet gedoopt is, de Pater ondervraagt de vrouw, onderricht haar zoo goed als de omstandigheden het gedoogen en dient haar den H. Doop toe. Men had haar naar den oever van den stroom gedragen, overtuigd dat de booze geest haar niet treffen zou; maar de omstanders zagen weldra, dat ze ging sterven. Zij droegen ze dus weer naar het dorp, opdat ze in haar eigen huis den dood zou kunnen afwachten. Daar werd ze opnieuw gedoopt en stierf kort na dit tweede doopsel.