is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AP. VICARIAAT VAN NOORD-MADAGASGAR.

Brief van den E. P. Castets, van het Gezelschap "van Jesus, aan den Hoogeerw. Heer Algemeen Bestuurder des Genootschaps.

Eene bloem, geplukt in Emyrne.

Tananarivo, 13 April 1899.

Hoogeerw. Heer ,

jeugdige Leden der H. Kindsheid, jegens wie wij onze schuld nooit geheel kunnen kwijten , zullen wel voor lief nemen, dat ik hun, als een gering bewijs van dankbaarheid , eene levensschets aanbied van een jongen Malkas, den 19 Januari 1899 in geur van heiligheid overleden. Rafaël Ranaivo zoo heette hij was geboren den 27 September 1884. Hij verliet dus deze aarde in de lente zijns levens, in zijn 15® jaar. Sedert eenige maanden was hij aangenomen in het klein noviciaat (d. i. de Broederskweekschool) hij de Broeders der Christelijke Scholen op Andohalo (te Tananarivo).

Rafaël scheen bijna altijd met zijn God om te gaan; de merkwaardigheden dezer aarde vermochten nauwelijks hem belangstelling in te boezemen, en ongekunsteld gunde hij een blik in het diepste zijner ziel aan zijne metgezellen op de wandeling, toen hij hun op zekeren dag, op den toon eener waarlijk mannelijke overtuiging , zeide : «Ik mag , zooveel ik wil, naar Noord of Zuid omzien, altijd komt mij de aarde voor als een verblijf van een enkelen dag, en ik zou maar spoedig naar mijn vaderland willen vertrekken.” Zijne makkers verzekeren dat zij hem dikwijls dien zucht van heilig