is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te dragen, tot dank aan God voor zooveel zegen in de 50 jaren door het Genootschap verspreid, en om nieuwen bloei voor de toekomst af te smeeken.

Accipite jucunditatem alleluia , gratias agentes Deo alleluia,

qui vos ad coelestia regna vocavit alleluia, alleluia, alleluia.

Was hier niet, bij deze eerste woorden der H. Mis, de priester de tolk der leden van ’t genootsebap, die hunne geredde broertjes en zusjes in den bemel toeriepen ; « Geniet de zoetheid uwer glorie, zegt dank aan God, die u tot het hemelrijk geroepen beeft!” —en bet menigwerf berbaald alleluia was het antwoord dier dankbare hemelingen in dezen blijden stond.

Na t Evangelie trad de Eerw. Heer H. v. Dijk, kapelaan te Leeuwen, priester uit Goirke’s parochie, weleer lid der H. Kindsheid alhier, als feestredenaar op. Zijneerw. toonde aan boe scboon in ’t midden van dit jubeljaar, bijzonder aan de verheerlijking des Zaligmakers gewijd , dit gouden jubelfeest inviel, dat niets anders dan diezelfde verheerlijking beoogt door t redden der zielen. Voor de vestiging van zijn Rijk koos God 12 nietige werktuigen : de Apostelen; voor de uitbreiding zijner Kerk is een der machtigste middelen het Genootschap der kleinen : de H. Kindsheid. Hij wees er op, hoe in de 50 jaren dat het H. Werk in deze parochie bestaat ƒ4O a / 50.000 zijn samengebracht; hoe dagelijks door 1500 leden de genade van ’t H. Doopsel voor die arme kleinen wordt afgebeden. Hulde (bracht de Spreker aan den stichter van t Genootschap; aan den Zeereerw. onvergetelijken Herder Wilh. v. d. Ven, die bet zoo spoedig in zijne parochie vestigde, aan den tegenwoordigen Zeereerw. Heer Pastoor, die dit grootsche werk met zooveel ijver behartigt. « Maar,” zoo voegde Spreker hieraan toe , « wat breng ik hulde, waar het Opperhoofd der Kerk zeit spreekt ?” Zijneerw. doelde op een telegram, ’s avonds te voren uit