is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIgSIll,

SITN A.

AP. VICARIAAT VAN ZUID-HOE-NAN.

Brief van den E. P. Quirinus Heufling, Minderbroeder, aan den Hoogeerw. Heer Algemeen Bestuurder.

October 1900.

Hoogeerwaarde Heer ,

jtWooeven ontving ik hier een verslag, opgezonden aan het adres van Mgr. onzen Apostolischen Vicaris. Acht jaar geleden was ik met Z. D. H. uit Noord-west-Hoe-pé naar Zuid-Hoe-nan gekomen. Thans is hij dood, en de vreeselijke storm van moord en verwoesting, waarin ook hij het leven liet, heeft ons niet de noodige gegevens overgelaten ,om de gewone jaarlijksche mededeelingen aan den Centralen Raad op te maken. Ik moet mij dus bepalen met u in kennis te stellen van den oogenhiikkelijken toestand onzer Missie, of liever harer fpuinhoopen. Doch de eenvoudige uiteenzetting hiervan zal ongetwijfeld voldoende zijn om uw gezegend Genootschap tot spoedige hulp in zooveel Jnood en ellende te bewegen.

Lang reeds was de christenvervolging in Hoe-nan heimelijk voorbereid; den 4'*™ Juli 11. barstte zij plotseling uit te Hentsjoe-foe, terwijl Mgr. Fantosati juist op zijne herderlijke rondreis was, wel twee dagreizen ver van zijn gewoon[veiblijf. In den nacht van 3 op 4 Juli kwam een bode van het ge-