is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als bevelhebber dier aanzienlijke troepenmacht deed prins Toean, in een draagstoel den stoet sluitend, mede zijn intocht. Terstond werden nu de poorten gesloten, zoodat alle gemeenschap met buiten was afgesneden.

’s Anderendaags beproefden eenige christenen buiten de stad Ie gaan om een en ander te koopen : sommigen hunner werden aangehouden , anderen ter plaatse zelve gedood en daaronder zelfs een mandarijn.

Aan de Wesfpoort verzochten eenige vrouwen met bare kinderen binnen de stad te worden toegelaten. « Zijt gij christenen ?” was de vraag. En op het bevestigend antwoord werden de viouwen met messen doorstoken , de kinderen onthalsd.

Toch was in het midden der tweede week na de insluiting een voormalig weeskind der H. Kindsheid , Peter Lu, oud 25 a 30 jaar, er in geslaagd onder allerlei vermommingen tusschen de Boksers heen te sluipen en binnen het Jen-tsetang te komen. Na het verbaal van zijn wedervaren van de verwoesting van Sja-la-eul met het kerkhof der EE. P.P. Jesuieteu en dat der Liefdezusters, verzocht onze Peter dringend om onder het getal der verdedigers van het weeshuis der Onbevlekte Ontvangenis te worden opgenomen. In meer dan eene omstandigheid onderscheidde hij zich door moed en zelfopoffering en werd eindelijk op de bres doodgeschoten, juist toen hij eene stelling wilde gaan verkennen, vanwaar de vijanden de binnenplaatsen konden beschieten.

Van alle zijden omsingeld, beschenen door den akeligen gloed der in vlammen opgaande gebouwen , hetzij katholieke kerken of gestichten , hetzij Europeesche magazijnen, hoorde men schier aanhoudend geweervuur knetteren; bet was juist geen scberpschuttersvuur, maar menig schot was toch raak. Een vierjarig meisje, dat onder de veranda speelde, werd aoor twee kogels getrotten en stortte badend in haar bloed ter aarde ; eene jonge huismoeder die over de binnenplaats wilde gaan en eene andere vrouw die daar zat, werden