is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ezel; laatsti'enoemde ais een onmisbaar lastdier bij «de vlucht naar Egypte.”

Bij aankomst in de kerk werd elk zijne plaats aangewezen, en na het zingen door de kinderen van eenige toepasselijke gezangen , begon de Eerw. herder der parochie de H. Mis.

Na het Evangelie besteeg de Weleerw. Heer Leesens, een der gezellen van Mgr. Hamer, den kansel.

Deze, een missionaris van Sparrendaal, die vele jaren in China doorhracht, en land en volk door eigen aanschouwing kent, schetste, eenvoudig doch treffend , den diep rampzaligen toestand die daar heerscht, de woede der vervolging waarvan hij getuige was, de standvastigheid der arme Ghineezen , die met den dood voor oogen, onwrikbaar hieven in hun geloof, en hij honderden vielen onder het moordtuig hunner vervolgers, en wees vervolgens op het heerlijke doel der Kindsheid, in welk edel liefdewerk, de Missiën zooveel krachtige hulp en steun vonden. Dat menig hart hierdoor was getroffen, bewezen de milde offers, welke ten bate der Kindsheid, in ruime mate werden gebracht.

Na de kerkelijke plechtigheid , trok men weer in dezelfde orde door de versierde straat naar het klooster terug, waar de optocht werd ontbonden, en de kinderen werden onthaald

Zoo eindigde dus op passende wijze dit feest, dat, ofschoon een kinderfeest, door de geheele parochie, vooral door de ouders werd meegevierd. Deze toch die allen, « hunne raatjes valken wanen,” zagen met innige zelfvoldoening op hunne net versierde kleinen neer, waarop zij zoo trotsch zijn , en waarin ieder voor zich , meer dan gewone eigenschappen bemerkt; doch wie zal ’t hun euvel duiden , deze overmaat van liefde voor hun kind ?

Ten slotte een woord van hulde en eer aan het Hoofd der Kindsheid en hare zelatricen , en aan allen die zich beijverd hebben om dit feest voor te bereiden en te doen slagen; zij hebben zich ongetwijfeld verdienstelijk gemaakt voor het edele en verheven doel, dat met dit feest werd beoogd.