is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U ziet wel, dat de Voorzienigheid over onze beide gestichten , dat der Lazaristen en dat der Zusters, waakte; want wij waren ver van alle gemeenschap verwijderd , wij vernamen niets van Peking, wij hadden noch wapenen noch voedingsmiddelen. Dit bracht mij dikwijls de woorden te binnen die in 1882, bij het begin onzer vestiging alhier , door den toenmaligen Apostolischen Vicaris, Mgr. Tagliabue zaliger, tot ons werden gericht: «Er zijn er, die bezorgd zijn voor Tsjeng-ting-foe en voor de Zusters die er heen gezonden werden ; maar al brak een algemeene omwenteling in Sina uit, dan zou zelfs Peking al lang kunnen gevallen zijn , eer wy er iets van vernamen , en hier bij ons zou er niets te doen zijn. Betrouwen dus, beste Zusters ; wij zijn hier veilig ; laat ons het werk Gods verrichten ; Hij zal onze zaken ter harte nemen en wij kunnen gerust zijn , dat ons niets zal overkomen : de Voorzienigheid zal u beschermen !” De nog steeds diep betreurde kerkvoogd Mgr. Tagliabue deed toen eene voorzegging , die volkomen bewaarheid is, en wij danken daarvoor dagelijks den goeden God, in de overtuiging dat de eerbiedwaardige bisschop uit den hoogen hemel zijne geliefde Missie beschermt.

Zuster Guerlain ,

Dochter van Liefde van S‘ Vincenlius a Paulo.