is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doopen en opvoeden der ongeloovige kinderen in China en andere heidensche landen. Hopen we dus, dat weldra alle kinderen onzer parochie werkende leden mogen zijn van dit schoone Genootschap, tot deszelfs meerderen bloei en tot heil der parochie; want de aalmoes, aan de H. Kindsheid gegeven , is een bron van zegening niet alleen voor hen, die ze geven, maar ook voor hen, voor wie ze bestemd is, en die er naar lichaam en ziel door gered worden.

Bevelen we hier tevens aan het Liefdewerk « Oude postzegels” dat door het Hoofdbestuur der H. Kindsheid te Parijs zoo bijzonder aan het Katholieke volk als een nieuwe bron van inkomsten wordt genoemd.

Het boofdbestuur doet een beroep op de liefdadige medewerking van ons allen en verzoekt daarom opzending aan de stoomdrukkerij van het R. K. Jongensweeshuis te Tilburg.

BISDOM VAI HAARLEM.

1. Ontvangen eene gift van/50 van N. N. uit Delfshaven tot vrijkoop van 2 slaafjes bij den H. Doop te noemen Franciscus en Antonius Theodorus.

2. Eene gift van f 25, voor twee Sineesjes, Anna Maria van het H. Hart, en Joseph Antonius van Bennebroek , bijdragen van de St. Jozefschool te Bennebroek.

3. Eene gift, van f 5, voor een slavinnetje te noemen Geerarda, uit dankbaarheid , voor een verkregen gunst, ontvangen uit Loosduinen.

BISDOM YAR ’S-BOSCH,

Drie nieuwe Parochiën zijn onlangs als afzonderlijke afdeelingen des Genootschaps toegetreden; 1° Tilburg, de parochie in den Besterd; 2° Deernen en Dieden; 3“ Leeuwen (Benedeneind). Wij heeten ze van harte welkom , bidden haar ’s Hemels zegen toe, en waarschuwen de naburen voor schade : zij mochten soms door de nieuw aangekomenen overvleugeld worden !