is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo goed als gij allen, Sin-a-li hier te houden; weest gerust, hij blijft. Zooëven nog, toen ‘ik hem voor het 0.-L.-V.-beeld in het boschje zag bidden, had ik al besloten ,te zijnentwil ons alle noodige opofferingen te getroosten ; maar de Goddelijke Voorzienigheid is ons te hulp gekomen.. ..

Allen: (half fluisterend): Pater, Pater, daar komt Sin-a-li aan.

16e TOONEEL.

Dezelfden; Sin-a-ii en Zim-ma (door de achterdeur binnen komend).

Pater Overste: Ik zeide, dat er hulp was gekomen. Er is namelijk te Shang-hai een schip binnengeloopen , dat vijf maanden geleden uit Frankrijk is vertrokken. Er zijn acht nieuwe Paters aan boord, die bet werk met ons komen deelen. Een renbode, door hen vooruitgezonden , heeft mij een pak brieven gebracht. (Hij haalt een groot pakket uit zijn kleed te voorschijn). Er is ook een brief bij voor u allen, hier, deze. Komaan, Sin-a-li, lees hem eens voor.

Sin-a-li (opent den brief en leest): Aan onze broerfjes, de kweekelingen van het college te Zi-ka-wei, bij Sjang-hai, China.

« Beste en dierbare broertjes ,

«Uit ons geliefd Frankrijk gaan onze gedachten en ons hart dikwijls naar uw verafgelegen land in het. Oosten; maar nu willen wij het u eens zelven schrijven , nu acht van onze Paters, waaronder vijf die onze leeraars geweest zijn , naar u vertrekken. Gij moet veel van hen houden, zooals wij ook gedaan hebben ; dat is dan een nieuwe band van vriendschap tusschen ons. Met genoegen kunnen wij u melden, dat het Genootschap der H. Kindsheid hier bij ons nog springlevend is. Onze Paters brengen u 1000 francs mee, die wij op verscheidene wijzen bijeengekregen hebben. Wij hopen , dat daardoor aan menig Sineesje het doopsel en de hemelsche zaligheid ten deel zal vallen. Ook zouden wij gaarne een