is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Missiën.

AFRIKA.

AP. VICARIAAT VAN MADAGASKAR

Brief van Zuster Sinte Margareta, religieuse van de Voorzienigheid, aan Mgr. den Algemeenen Directeur.

Bétafo, 9 September.

( Vervolg van bladz. 30. )

Monseigneur ,

oe blyde waren wij dan ook te zien, dat gij ons het middel verschaftet om ons werk bij onze dierbare zwarte ongeloovigen voort te zetten en onze weesmeisjes te behouden, die ons reeds zoo schoone verwachtingen bieden. Wij beminden haar zoo, dat wij ons liever van alles zouden beroofd hebben dan er een enkele te verwijderen. Hoezeer bedanken wij dan ook U, Monseigneur, en hoe zoet is het aan ons hart U een weinig te komen spreken over onze geliefde kinderen, die ook de uwe zijn! Als wij ze uit hunne heidensche gezinnen hebben getrokken; als zij nu den waren God kennen en beminnen in plaats van den duivel te aanbidden; als zoovele van haar zich op dit oogenblik met zoo zooveel ijver bereiden