is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55® JAARGANG

N» 330.

CENTRALE RAAD.

Sluiting der jaarlijksche rekening over 1905 1906.

algemeene rekening over het laatstverloopen dienstjaar wordt den I®*®“ Maart aanstaande onherroepelijk gesloten ; wat na den 28 Februari te Parijs inkomt (al was van het bedrag ook aan het hoofdkantoor kennis gegeven), wordt eerst op de rekening van het volgende dienstjaar vermeld. (*)

(*j Men zende de gelden in wissels op Parijs aan de order van « M. Ie Directeur general de 1’ Oeuvre de la St. Enfance”, of in bankbiljetten, ingesloten in een aangeteekenden brief. {Men gelieve naast het cijfer der ontvangsten ook het gezamenlijk bedrag der uitgaven te vermelden.)

A

11