is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heroveren; haar geweldig karakter leverde haar menigen strijd, maar ook verscheidene overwinningen. Eindelijk verdienden hare edelmoedige en aanhoudende pogingen haar op nieuw de zoo verlangde gunst. Den dag zelven van hare opneming, ten toppunt van blijdschap en niet wetende hoe hare dankbaarheid uit te drukken, gaf zij al hare spaarpenningen van verscheidene jaren aan hare meesteres, willende dat alles werde besteed om Missen van dankbaarheid te laten lezen.

Ik heb de eer, Monseigneur, te zijn

Uwe zeer nederige dienaresse,

Zuster C.4.LCAGUI,

Dochter van Liefde van den H. Vincentius van Paulo.

AP. VICARIAAT VAN NOORD-KJANGSI.

Brief van Zuster Foubert, Dochter van Liefde, aan Mgr. den Algemeenen Directeur.

Kjoe-kjang, 18 October 1905.

Weeshuis van O. L. Vr. der Engelen.

Monseigneur ,

talrijke brieven die gij ontvangt uit de verschillende Missiën, waar het Werk der H. Kindsheid g^^bloeit, hoop ik dat deze, die komt uit het Weeshuis van O. L. Vr. der Engelen, U ook zijn deeltje troost zal brengen.

Niets belet op het oogenhlik ons dierbaar Werk, dat zich op zijn gemak uithreidt en ontwikkelt. Maar helaas! de gedachte aan eene zoo sombere, zoo onzekere toekomst komt ons dikwijls bedroeven. Hoe zullen wy deze Werken staan-