is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die der Moli’s; ook hier verlangt men een priester te hebben. Wanneer zullen wij iemand hebben om er een te zenden 7... . De hoofden dier beide stammen hebben ons reeds een terrein voor de Missie aangeboden en er voorloopig eenige stroobutten voor ons doen bouwen.

Maar, zult gij zeggen, zijn de Missionarissen onder die woeste wilden wel veilig ? Ik hoop van ja. Zekerheid moet een Missionaris bier niet willen hebben, maar veel op God vertrouwen; anders zou bij zich nooit ergens durven neerzetten. Hier intusscben meen ik, dat wij eenigszins kunnen steunen op de goede gezindheid van Gona en zijne onderboorigen.

Eenige weken namelijk voor mijne aankomst, werd P. Ménard met eenige nieuwbekeerden van Rua-Sura, bier door schipbreuk op de kust geworpen. De inboorlingen hielpen allen behouden aan land. Was bet om ben te dooden en op te eten, zooals zij nog onlangs gedaan hadden met onderscheiden officieren en manschappen van de Albatros ? Neen, God stemde de harten tot mensebelijker gevoelens. Het dorpshoofd huisvestte P. Ménard in de schoonste hut, bracht hem al den levensvoorraad, die uit bet schip nog gered was, voegde er nog geschenken bij en gelastte al zijn onderboorigen den Missionaris en de zijnen te eerbiedigen en hem alle noodige diensten te bewijzen. Meer dan eene beele week lang verbleef bij daar, en in plaats van hem eenig leed te doen (bij was geheel in hunne macht) verzochten zij hem dringend om bij ben te komen wonen en ben te onderricbten. Te Rua-Sura teruggekeerd, vergat bij zijn aanzoek niet. Hij was een der twee, die ik den 2 October, daags na onze jaarlijkscbe afzondering, derwaarts zond om met eenige Fidjische catechisten en jongelui van Rua-Sura de nieuwe statie te beginnen. Moge zij met Gods zegen een brandpunt worden, van waar bet licht des geloofs ook de omliggende eilanden zal bestralen !

OUDE DOSTZEGELB.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

ZIJN INÖEKOMEN VAN 8 Juni TOT 8 Augustus I*o3.

Gerardus, WUhelmina en Henrica Hermsen, Beek leder 1000. Mej. Adriana Domen, Gilze 1000. De Eerw. Zusters te Leidschendam 5000.