is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hetzelfde gezin op den naakten grond of op een eenvoudige mat liggen uitgestrekt, terwijl ze slechts een weinig water hebben om hun dorst te lesschen.

Hoe bloedt ons het hart op het zien van zooveel ellende, waarin wij, by gebrek aan voldoende middelen en ter oorzake van het groote aantal zieken, slechts ten deele kunnen voorzien. Bij menschenheugenis, heeft men zulk een geesel niet gezien Meer dan ooit dus. Monseigneur, beveel ik in uwe gebeden onze dierbare Malgachen en de Religieuzen, met hunne zorg belast. Dagelijks leeren wij hun de weldoeners zegenen, maar helaas! ik moet er bijvoegen, dat de protestanten, meer dan ooit, onze arme christenen, nog nieuwelingen in het geloof, een geweldigen oorlog aandoen. Op dit oogenblik vooral deelen zij geneesmiddelen en geld uit om alzoo onder den dekmantel der liefdadigheid volgelingen van hun godsdienst te maken. Gode zij dank, onze dierbare kinderen verschaffen ons ook eenigen troost, ondanks den treurigen toestand waarin de meesten hunner verkeeren, en ik gevoel mij gelukkig u een en ander te kunnen aanhalen van een hunner, die ons tot hiertoe door haar moedig geloof grootelijks heeft gesticht.

In de maand November 1905 werd een jeugdige Malgache aangebracht, met name Germania Razanabelina. Dit kind behoorde tot een protestantsche familie, maar, van hare geboorte aan de zuster harer moeder, een vurige christin, toevertrouwd, was Germania gedoopt en in onzen godsdienst opgegroeid. Ten gevolge van een geschil, tusschen de beide familiën gerezen, werd het kind door hare ouders teruggenomen en gedwongen den protestantschen godsdienst te volgen.

G rmania was alsdan acht jaar oud, en drie maanden lang zag de kleine zich genoodzaakt de protestantsche kerk te bezoeken. Haar Jeugdige ziel had echter reeds het geluk begrepen, katholiek te zijn en haar hart bleef altijd sterk aan onzen heiligen godsdienst gehecht. Ondertusschen werd een