is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verscheidenen worden Apostelen, zij onderwijzen hunne ouders, zij doen ’s morgens en ’s avonds de gebeden en handhaven de godsdienstoefeningen in hunne gezinnen.

Wij hebben dit jaar twee duizend en drie honderd volwassenen gedoopt en vijf duizend catechumenen wachten hun beurt af. Dit getal is grooter dan het aantal kinderen, die wij op onze scholen zouden kunnen plaatsen.

Deze neophietenkinderen hebben nog dikwijls behoefte aan onzen steun vooral als zij wees worden. „Een tiental dagen geleden,” schrijft mij Pater Delolme, „begroef ik een oude vrouw, die met al hare kinderen het christendom omhelsd had. Gedurende de begrafenisplechtigheden liep alles goed af, zij werden niet gestoord. Maar na de plechtigheid vielen de leden der familie, die heiden waren gebleven, het huis aan en wilden de kinderen verjagen omdat zij door het omhelzen van het Christendom aan den dienst hunner voorouders verzaakt hadden en niet meer van hen konden erven. Ik zond mijn Catechist met eenige christenen er heen, om te zien wat er omgin en tevens om met de aanvallers te onderhandelen. Zoodra zij de christenen zien, komen zij met houweelen en rieken gewapend, aanloopen, terwijl zij hen bedreigen met mishandeling.

De catechist, weinig gerustgesteld, geeft voor, dat hij hun geen geweld wil aandoen, maar alleen redelijk met hen wil spreken, in ’t Sineesch; „Kiang-la-Sin.” Dit is een Sineesch gebruik, dat niet kwaad is. Ontstaat er een geschil of twist tusschen particulieren, dan wil het gebruik, dat men, alvorens tot daden over te gaan of in proces te komen bij de mandarijnen, naar de naburige plaats, stad of dorp ga, naar een herberg of pagode. Daar bepleiten de beide partijen voor den burgemeester en de notabelen der plaats, die alsdan worden uitgenoodigd thee te komen drinken, in het openbaar hunne zaak als voor hunne rechters. Deze laatsten trachten het geschil in der minne te schikken en slagen daarin ook meerendeels: vol-