is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brief van Zuster Maria-Luciana van Jesiis, Franciscanes Missionaris van Maria, uit de Missie van Noordelijk Sjang-si (Sina), aan de leden der H. Kindsheid.

Dierbare leden

Dank aan de aalmoezen der H. Kindsheid en de offers, die hare leden zich opleggen ten gunste van hunne kleine broeders in Sina, kunnen de Missionarissen een onmetelijk goed doen door het opnemen van arme verlaten weezen. Hoeveel kinderzielen genieten het geluk des hemels, die zonder de stuivertjes, die gij zoo edelmoedig voor hun heil offert, onvermijdelijk verloren zouden zijn ! Hoeveel anderen zouden zijn omgekomen zonder dien bijstand der Voorzienigheid I Verlaten van hunne ouders of aan heidenen verkocht, zouden deze kinderen een zeer droevig lot hebben indien zij bij den Missionaris geen schuilplaats vonden. Maar om dit goede werk te doen moeten er hulpbronnen zijn, en deze bronnen worden ons verschaft door het Genootschap der H. Kindsheid, gij zelf, dierbare leden verschaft ons die.

Eene geschiedenis onder duizende zal u bewijzen, hoe kostbaar uwe aalmoezen zijn, en welk goed wij daarmede te weeg brengen.

Verleden winter, een dier koude nachten van Januari, waarop de kinderen van Europa zoo warm te bed liggen.