is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een handvol sprinkhanen bij, maar ik had den moed niet ze aan te raken.

De bijeenkomst werd in de open lucht gehouden : men zong, men bad, men deed catechismus, men deelde geneesmiddelen en versnaperingen uit. Dank aan de goede Engelen, die ons dien dag zoo gelukkig deden eindigen.

„Maar de duivel nam weerwraak. Twee dagen later, gingen Grauwtje en ik op weg naar Andromanelatra, op twee uren afstonds van Ambatolampy; maar wij werden deerlijk te leur gesteld. Halverwege gekomen, zakten de pooten van Grauwtje telkens door. Om het arme beest wat te verlichten beproefde ik te voet te loepen. Helaas • mijne beenen zakten nog meer door dan die van mijn lastdier! Wat te doen ?

Wij besloten terug te keeren. De bediende lachte bijna om onze teleurstelling. Ik moest den terugtocht te voet afleggen en bij onze tehuiskomst waren Grauwtje en ik zoo .uitgeput, dat wij beiden ziek werden. De ezelin was spoediger genezen dan ik, want de koorts, die mij den 14 October overviel, en die mij gedurende tien uren buiten kennis bracht, benam mij zooveel krachten, dat ik mijne vroegere tochten nog niet heb kunnen hervatten, ten minste de meest verwijderde, en dan nog kom ik altijd met de koorts bevangen terug. Ik heb behoefte aan een goed lastdier, wat sterker dan Grauwtje, dat weldra tot niets meer goed zal zijn. Maar waar haal ik het geld om mij zulk een noodzakelijk dier te verschaffen ?

„Dierbare leden der H. Kindsheid, komt mij, bid ik u, te hulp. De kleine aalmoes van een uwer zal een poot, die van een ander een oor betalen, en zoo zal het lieve beestje er spoedig zijn. Wederkeerig zullen wij de talrijke catechumenen, die wij met de goede ezelin, door u ons, bezorgd evangeliseeren, voor u doen bidden.

Ambodivona. „Sinds een tiental maanden houden wij