is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het oversturen van dit hieuw bewijs der vaderlijke goedheid van Pius X, heeft Zijne Eminentie, de Kardinaal Beschermer, op zijn beurt eenige woorden tot ons willen richten, die wij hier weergeven als de volmaakste uitdrukking der gevoelens, die wij zelf ondervonden bij de ontvangst van het kostbaar eigenhandig geschreven stuk van Zijne Heiligheid en die zonder twijfel door al de leden en al de vrienden van ons werk zullen gedeeld worden :

„Ziehier een nieuwjaarsgeschenk, dat U veel genoegen zal doen. ’t Is een prachtig eigenhandig schrijven van den Heiligen Vader, als antwoord op het Adres van den Centralen Raad.

Welken beteren nieuwjaarswensch zoudt gij kunnen verlangen ?”

CENTRALE RAAD.

Brief van H. D. H. de Bisschoppen van Su-tsjuen, Thibet, Jun-nan en Koe-tsjeoe in synode vergaderd, aan Mgr. den Algemeenen Directeur van het Werk der H. Kindsheid.

Tong-king, 24 Nov. 1909.

Monseigneur.

Op het einde der werkzaamheden dezer synode, die de Bisschoppen van Su-tsjuen, van Thibet, van Jun-nan en van Koe-tsjeoe vereenigde, wenden wij onze blikken tot God en de werken, die ons ondersteunen : de voortplanting des Geloofs en de H. Kindsheid.

Wij kunnen niet vergeten, dat Mgr. de Forbin-Janson het werk der H. Kindsheid voornamelijk met het oog op Sina heeft opgericht, het land waar de kindermoord nog altijd voortduurt. Hoe moeilijk zou het ons zijn, zonder