is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevestiging der onmacht, waartoe onze Vereeniging zich gebracht ziet. Ons doel was, ten minste een beroep te doen op de administratie, op wie de gegeven omstandigheid de plicht rust, handelend op te treden.

„Maar wij sluiten ons des te gereeder bij onzen correspondent aan, om hulde te brengen aan de H. Kindsheid voor het onbetwisbaar vele goed dat het te weeg brengt, naarmate wij sinds lang doordrongen zijn van bewondering voor haar heerlijk werk. Aan dat Genootschap is het te danken, dat duizenden meisjes gered, onderwezen en uitgehuwelijkt zijn, die. zonder hetzelve, verlaten, en aan de willekeur hunner Annamitische ouders overgegeven, het lot van zooveel anderen zouden gedeeld hebben : de straat.

„Met één woord de H. Kindsheid heeft uit eigen beweging in Indo-Sina voorzien in het gemis of, minstens genomen, in de ongenoegzaamheid van den publieken onderstand.

„Welke edele beweegredenen die religieuzen ook mogen aanzetten, om hare taak met de ons bekende toewijding te vervullen, wat zij te weeg brengen is hoogst noodzakelijk, en wij achten ons gelukkig, dit eens te meer te erkennen. Wij houden het zelfs hoogst vaderlandslievend, haar van wege den staat krachtdadiger te ondersteunen. Niets en niemand zou haar kunnen vervangen.

„Daarenboven zou het zeer onvoorzichtig zijn, eenigszins nadeel te willen toebrengen aan zulk eene bewonderenswaardige instelling, voor welke wij volstrekt niets in de plaats zouden kunnen stellen. Hebben wij er in Frankrijk de droevige ondervinding van opgedaan, dezelfde maatregelen zouden hier nog erger uitwerking hebben om wille der talrijke bedreigde levens.

„Nogmaals gezegd, bij den lof aan de H. Kindsheid zoo billijk gebracht, is het onze bedoeling niet, haar nut te bewijzen. Haar weldadigen invloed wordt eenstemmig dankbaar erkend.