is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar die worden op dit oogeriblik vermoord

„Daarom haast ik mij juist. Houd me niet op ; er valt geen tijd te verliezen.”

Hijgend en bezweet komt hij bij het bloedbad aan, werpt zich op de knieën en belijdt dat hij christen is. Ook hem word het hoofd afgehouwen, en terwijl het lichaam druipt van zweet en bloed stijgt zijne ziel ten hemel om de glorie te zingen van God, die barmhartigheid betoont en ter overwinning voert.

CHINA.

Eene ijverige kioosterzuster te Schangfiai

door den Eerw. Pater Jolion, S. J.

Te Schar.ghai bestaan twee gasthuizen met armenapotheken.

Een der inlandsche zusters der H. Familie bezoekt iederen dag een dier gasthuizen. Zij werd er toegelaten dank haar titel en diploma van geneeskundige en masseuse of wrijfster. Tegen negen uren verschijnt zij met de negen of tien andere Chineesche geneesheeren. Na eenige beleefheden gewisseld te hebben neemt zij naast hen plaats achter een tafel, bedekt met geneesmiddelen, verbandstoffen enz. Zij neemt ook deel aan de beraadslagingen.

Ziehier een kindje door zijn weenende moeder aangebracht. De moeder nadert een ouden geneesheer met groote brilglazen.

Hij onderzoekt eenige oogenblikken nauwkeurig het kind en zegt: „Dit kind is zeer ziek, gij moet het laten wrijven door de zuster.”

De moeder dan, onbewust van den gewichtigen stap dien zij doet, nadert de religieuze, die ook den kleine onderzoekt en hem heimelijk doopt na eenige wrijvingen over zijn lichaam. Zij geeft een onschuldig geneesmiddel, waarop