is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spel. De luipaard wierp zich' op het arme slachtoffer, dat nogmaals door zijne barbaarsche ouders ter prooi gesteld was. ’s Morgens lagen eenige verscheurde ledematen hier en daar in het struikgewas. God echter had de schoone ziel van den kleinen Daniël opgenomen en in zijn paradijs geplaatst.

P. Brutel.

GALILEA

Uit een verslag van zuster M. Desrayaud, Overste der Zusters van O. L. Vrouw van Nazareth, aan Mgr. Charmetant, Directeur Generaal der Oostersche Liefdewerken.

Nazareth in Galilea, 20 Mei 1911.

Monseigneur,

Het belangrijkste onzer liefdewerken is het weeshuis. Het aantal kinderen is beperkt tot 33, bij gebrek aan middelen. Verleden jaar was het eenigzins grooter en, konden wij aan alle aanvragen voldoen, weldra zou het aantal zijn verdubbeld.

De kleine oppervlakte der speelplaats noodzaakt ons twee maal in de week een flinke wandeling te maken. Het gesticht verlatende gaat men door eenige nauwe en heuvelachtige straten, maar weldra is men in het vrije veld. Daar wordt den tijd vroolijk doorgebracht. De grond is zoo vruchtbaar dat hij zelfs zonder bewerking een menigte voedzame kruiden oplevert, zeer gezocht door de inboorlingen. Men doet er een voorraad van op en vervolgens plukt men bloemen van de rijkste verscheidenheid in vorm en kleur, waarvan men de „Herinneringen aan Nazareth” vervaardigt, zoo hoog op prijs gesteld door de pelgrims. Deze bloemen hebben hare uitgezóchte plaat-