is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral voor Sje-Oea, die reeds lang vóór het klokkengelui gansch wakker was. De morgenstond was nog niet aangebroken, toen de verwachting der groote gebeurtenis haar reeds uit hare sluimering, vol zoete droomen, had doen ontwaken. Reikhalzend zag zij naar het venster om den dag te zien gloren en de eerste voorteekenen van de komst der dagvorstin aan den hemel te bespeuren. De ontwakende vogelen begonnen hun morgenliedje tot lof van den Allerhoogste. Nog nooit hadden zij zoo schoon gezongen. Hoe traag kwam eindelijk de zon boven den gezichteinder en begon zij haar weg langs het hemelgewelf. De uren vielen haar lang, zeer lang. Toch sloeg ten laatste het tweede uur na den middag, het gelukkige uur.

Gansch het weeshuis was op de been. De kapel was in feestdos, Sje-Oea was omringd door hare familie, die reeds vroeg in den morgen «'as aangekomen. De plechtigheid nam een aanvang. Al dien tijd konden de ouders de oogen van hun kind niet afwenden; zij gingen al de bewegingen van den priester na en schenen aandachtig naar de bezweringen en gebeden te luisteren, alhoewel zij er niets van begrepen. Na het verlaten der kapel ondervroegen- zij ons over de beteekenis der ceremonieën. Het kind was overgelukkig.

Edoch de gunsten des hemels bepaalden zich hier niet bij. Des anderendaags zou de pasgedoopte Maria voor den eersten keer haar God ontvangen. Welk een godsvrucht, welk een vurigheid ! Zij zouden tot voorbeeld kunned dienen voor vele kinderen in Europa, en ik zou wel gewild hebben, dat gij haar allen gezien hadt gedurende de H. Mis en de H. Communie. Op ’t oogenblik, waarop jesus in haar hart zou nederdalen bestraalde een hemelsche vreugde haar gelaat. Waren niet al hare verlangens in hooge mate yoj*yu]cf ? Hij, die haar in zijne oneindige barmhartigheid aan de heidensche bijgeloovigheden had ontrukt om van