is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na de H. Communie leeren bidden voor de missionarissen. Meer dan ooit zal de vereeniging aldus nut doen. Meer dan op welke andere manier ook zal aldus de missionaris zijn werk gesteund zien. Heeft hij geldelijken steun noodig, vooral den zegen Gods kan hij niet ontberen, en die zegen Gods zal rijker over hem nederdalen, als de kinderen voor hem bidden wanneer hun rein hart zoo nauw vereenigd is met het Hart van Jezus.

Vervuld van deze gedachte wenschten wij de jeugd van Oirschot verder een plezierigen dag toe. Moge over twee jaar de optocht weer zoo mooi zijn en de stemming der kinderen weer zoo godsdienstig-feestelijk ; voor kindervrienden is het dan een waar genoegen zich daar te bevinden.

J. BOLTEN, G. V. M.

UITGELOTE NAMEN. (Tilburg, par. Besterd.)

Jongens, jacobus Jonkers, Joannes Donders, Nicolaa Jansen, Joannes Smulders, Bernard van Gorp, Andreas Mutsaers, Karei Vugs, Wilhelm Mutsaars.

Meisjes. Theodora v. Wereld, Christina Leijten, Maria V. Wereld, Maria van Riel, Gerardina Sopfie, Arina van Oosterhout, Anna van Dongen.

BISDOM VAN HAARLEM

Ingekomen liefdegiften.

Van een onbekende te ’s-Hage ƒ 12.50, tot vrijkooping van een slavinnetje, dat Judith Margareta zal heeten.

Van de kinderen der scholen Breedstraat en Jan de Bahnstraat, ’s-Hage, ƒ 50.37®.

Ontvangen door bemiddeling van den Zeereerw. Heer P. L. Dessens, Rector van het St.-Elisabeths-Gesticht, te Amsterdam, van Mej. Wed. van Rozelaar, St.-Elisabeths-Gesticht, Amsterdam ƒ 100.