is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lit de Missiën.

NEDERL. ZUID-NIEUW-GUINEA.

Brief van den Zeereerw. Pater fos. v. d. Kolk, Missionaris van het H. \Hart van Jezus, aan de Redactie van de Annalen der H. Kindsheid.

Okaba, 25 Sept. ’l2.

De schoonste trek van het Genootschap der H. Kindsheid lijkt mij altijd dat treffende feit, dat duizerden katholieke, brave kinderen bidden tot het ééne, almachtige Kindje lezus, voor de bekeering van duizenden arme, heidensche kinderen. Geen mannenbond voor mannen-verheffing, geen vrouwenbeweging voor vrouwen-belangen, geer Jongelingenvereeniging voor jongelingen-veredeling kan zóó schoon en nobel zijn als dit apostolaat der kleinen, waar een kind het hoogste goed vraag taan een Kind voor een kind. Alles is daar kinderlijk, maar vol van den hoogsten ernst; alles is daar eenvoudig, maar bezield met het schoonste ideaal. Dat missionaris-zijn der kleinen beschaamt den geloofsijver van vele grooten, en wijl het uitsluitend gegrondvest is op de echte, christelijke liefde, kan en moet het succes groot zijn. ’t Is de kinder-kruistocht onzer dagen, die het geloof zal doen zegevieren tot in de verste landen.

De stoffelijke hulir. die dit Genootschap zoo mild ver-