is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft op bevallige wijze de kleine diensten verhaald, die zij bewees aan een leekezuster, Zuster SintTPetrus, wie de hooge jaren en een ziekelijke toestand wel wat veeleischend maakten.

„Ik herinner mij een liefdedienst dien de goede God mij ingaf, toen ik nog novice was. Deze daad, hoe klein ook in schijn, werd door den Hemelschen Vader, die in het verborgen ziet, reeds hier op aarde beloond.

~’t 'Was in den tijd, dat Zuster Sint-Petrus nog niet volslagen krank was.

„’s Avonds, tien minuten voor zeven uur, moest ik mijn gebed onderbreken om haar naar de eetzaal te brengen. Het kostte mij veel, want ik wist hoe moeilijk het was, ja bijna onmogelijk, de arme zieke tevreden te stellen. Ik wilde echter zulk een mooie gelegenheid, om de liefde te beoefenen, niet laten ontsnappenj gedachtig de goddelijke woorden: „Wat gij aan den minste der mijnen zult gedaan hebben, dat hebt gij Mij gedaan.”

„Ik bood mij dus nederig aan, haar te leiden, maar slechts met moeite nam zij mijn diensten aan. Ik zette mij aan 't werk met zooveel goeden wil dat ik er in slaagde. Eiken avond als zij haar zandlooper bewoog, wist ik dat zulks beteekende : laat ons gaan 1

Al mijn moed verzamelende stond ik op en een heele plechtigheid begon.

Ik moest de goede Zuster volgen en haar met de ceintuur ondersteunen ; ik deed zulks zoo zachtmoedig mogelijk.

Aan tafel merkte ik op, dat zij slechts met moeite haar brood sneed ; na dien tijd verliet ik haar niet meer zonder haar ook dezen laatsten dienst bewezen te hebben. Daar zij mij tot heden dien dienst niet verzocht had, was zij over mijne zeer getroffen en hierdoor wpn ik gansch haar vertrouwen, vooral, .hoorde ik later vertellen, omdat ik haar al die kleine diensten zoo opgeruimd en gewi”.'g bewees. Wordt vervolgd.