is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar er zijn nog meer getuigen dan deze geletterde. Er bestaan namelijk tien bevelschriften van keizers tegen die afschuwelijke gewoonte. Tal van andere decreten van landvoogden, gouverneurs en onderkoningen bevestigen dat de kindermoord algemeen verspreid is en steeds gepleegd werd.

Of die bevelschriften iets uitgehaald hebben ?

Geen enkel heeft de ware oorzaak van het kwaad bestreden, noch doeltreffende maatregelen daartegen genomen. Zij stelden zich tevreden het kwaad te erkennen, het te betreuren en de inwoners aan te manen hun kinderen niet meer te vermoorden. Dat waren middelen zonder geneeskracht. Niettemin zijn het onomstootelijke bewijzen.

Van het uitvoeren der straffen, waarmede gedreigd werd, hoorde men nooit iets. Te Saratsi, eene stad niet ver van onze residentie, worden jaarlijks 300 kinderen om het leven gebracht, wat iedereen weet; toch ondergaat er niemand eenige straf. Ja, in de 34 jaren, dat ik in China ben, heb ik zelf nooit gehoord dat er ouders voor zulke misdaden gestraft werden.

De ouders in China hebben daarenboven volgens de wet recht op het leven en den dood, niet alleen van de pasgeboren kinderen, maar ook van al hunne afstammelingen. In onze christenheid woonde een jongen van circa 20jaar, die een kameel had gestolen. De vader, in woede ontstoken en vreezende met het gerecht te zullen moeten afrekenen, wierp een grooten steen op het hoofd van den ongelukkigen dief, zoodat deze dood ineenzakte. De moordenaar kreeg wel een standje van zijn vrouw, maar buiten den huiselijken kring werd dit geval als iets heel gewoons verteld, niemand die het afkeurde of er schande van sprak. Zoo volkomen is de heerschappij der ouders over hunne kinderen.

De kindermoord is dan ook een algemeene en diep ingewortelde gewoonte. Een onzer Zusters vroeg eens in de