is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als van christen. Maar gelukkiger dan Simeon voert hij met zich mede den troost van Israël; want in de handen der Voorzienigheid is hij het werktuig tot heil voor de arme stervende heidenkinderen, die slechts mogen sterven nadat zij door de handen van onzen Chen den gezalfden des Heeren hebben gezien èn ontvangen. Met andere woorden. Meester Chen is de groote dooper van die heel kleine dorpjes, de uitmuntende geneesmeester van de stervende kindertjes. Dat zult ge zien.

„Goeden dag, meester Chen 1"

„Goeden dag, Eerw Pater!”

„En hoe gaan de zaakjes ?”

„Uitstekend, Eerw. Pater. Ik kom van Kon-chan-tseu (2 groote uren) waar men mij gevraagd had voor vijf zieke kinderen. Twee heb ik er genezen, de andere drie zijn gestorven, maar gedoopt.”

En bij die woorden glijdt een straal van geluk over de rimpelige, stramme trekken van den goeden grijsaard, die slechts schijnt te leven om zieltjes te redden.

Hij is al over de 74 jaren en toch dragen hem zijn beenen nog fluks ter plaatse waar iets te verdienen is. Zeg hem : pp vier uur afstand van San-Kia, waar hij woont, ligt een kleine te sterven, meester Chen pakt zijn medicijnkist, neemt zijn dikken reisstok en is al op weg.

Laat de wind al huilen en de sneeuw snerpen, hij stapt over bergen en dalen; hij gaat een ziel redden.

Meester Chen heeft waardige’ mededingers.

In de groote mandarijnenstad Hatu, heeft Mejuffrouw Tchang, een vurige Christin en bekwame dokteres, een groot aantal klanten. Zelfs de grootste magistraten der stad zenden haar hun mandarijn-rijtuig met officieele kleuren, om de christin zoo spoedig mogelijk bij hun gevaarlijk zieke kindertjes te hebben. Mejuff. Tchang is niet zonder middelen: zij neemt niets aan noch voor haar moeite noch voor haar geneesmiddelen. Deze belangeloosheid geeft