is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroeger had men verscheidene maanden noodig om er te komen, omdat men die heele reis te voet moest doen. Tegenwoordig brengt u de trein in twee dagen en twee nachten aan de oevers van het meer.

Dat meer is 380 kilometer breed. Ge neemt plaats op een stoomboot, die u aan den overkant brengt en.... gij zijt in Oeganda.

De eerste missionarissen, die naar Oeganda vertrokken, scheepten zich in te Marseille, in 1879. Ze vertrokken in Juni en kwamen het volgende jaar in Februari in Oeganda aan. Na een marsch van negen maanden, na duizend gevaren en onbeschrijfelijke beproevingen sloegen zij letterlijk hunne tent in Oeganda op.

Toen ter tijd heerschte daar, zooals overal in Afrika, een pikzwarte koning. In zijn eigen oogen en in die zijner onderdanen, was hij de grootste heerscher der wereld. Zijn volk vereerde hem als een groeten God. Alles beefde voor hem; want hij speelde met leven en dood. Een menschenleven had voor hem niet meer waarde dan dat van een mug of vlieg. Om een haverklap, soms uit een gril, soms voor de grap, liet hij er eentje ophangen, of hem neus en ooren afsnijden, of de handen afkappen, of hem als voedsel voorwerpen aan de krokodillen.

Gelukkig was het volk beter dan z’n koning. Zijn hof bestond uit verscheiden honderden kinderen en jongelingen, gesproten uit de voornaamste families des lands. Hunne nieuwsgierigheid werd op zekeren dag hoogelijk gaande gemaakt door de aankomst van blanke mannen, die als gasten door den koning werden ontvangen.

Die blanke mannen waren innemend, voor iedereen toegankelijk, ieder oogenblik van den dag en van den nacht waren ze te spreken. Ze verzorgden de zieken en armen, en