is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets meer zoo afschuwelijk, om onze kinderen aan den vijand van alle goed over te leveren ?... Ach, gij zijt nog niet op de hoogte van onze smarten. Deelt er dan heden in, om later ook in de vreugde over den terugkeer dezer verloren zonen te deelen, die meer te beklagen dan te berispen zijn, omdat zij zwakke kinderen, gelijk gij, maar ver van hunne teedere moeders en van hunnen goeden Herder verwijderd zijn. Zij zpn door de wateren des Doopsels kinderen van God en van de H. Kerk geworden. Wij werden niet bgtijds verwittigd, dat de ouders in hunnen nood de kinderen willen verknopen, en, wat ’t hart eens Missionaris nog meer doet bloeden is, dat wij daartoe niet genoeg bij kas zijn, en zoo zijn zij in de handen der heidenen gevallen. Benigen dezer, die men wel met den naam van godsdienstijveraars kan bestempelen bieden het kind, zoodra het den ouderdom van 14 of 15 jaren heeft bereikt, de vrgheid aan. Maar voor welken prijs ? Groote God ! op voorwaarde, dat zij zich aan den dienst der afgoden zullen toewijden ! dat zij afgoden priesters zullen worden ! . . .

Hoe dikwijls, mijne zeer geliefde kinderen, zou het ons zoet voor het hart geweest zijn, de braafste kinderen onzer Siamezen naar Europa te zenden, om aldaar eene opvoeding gelijk de uwe te ontvangen en aan uwe spelen deel te nemen, om u hier op aarde reeds een weinig de vruchten van uwe liefdadige werken te doen smaken ! Is dit niet de wensch van velen uwer, die nog te jong zijn, om zich een denkbeeld te vormen van den afstand en de moeilijkheden, die hen van hunne doopkinderen scheiden. Dat deze geliefde kleinen dan aandachtig toeluisteren, wij zullen hierin zoo goed mogelijk trachten te voorzien. Wondere dingen zal men u vertonnen, let op! Hier hebt gij een bevallig jongetje; zgne kleederdracht is wel is waar eenvoudig; het heeft een linnen band, met passament bezet, om zijne lenden, en die zelfs met