is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sten dag van hun leven. Bid voor hem, die u de laatste troostmiddelen heeft toegediend en die ontroerd voor uw sterfbed heeft neergeknield en die zoo gaarne uw kleinen grafheuvel bezoekt, om daar te bidden, dat zijn stervensuur moge geljjk zijn aan dat van u, in onschuld en heiligheid.

De Missie van Cura^ao.

De kinderen van Curagao houden niet alleen van sport, zooals voetbal en ezelrijden, maar ook van muziek ; daar zijn ze eenvoudig dol op. Dat heeft de bestuurders van het jongensweeshuis van Santa Rosa doen besluiten onder de weesjongens een harmonie op te richten. Dat weeshuis is indertijd opgericht door Pastoor A. Prie, Dominicaan, die te Santa Rosa de herderlijke bediening waarnam. In het eerst werd dat jongensweeshuis bediend door de Eerw. Zusters Dominicanessen, die daar zeer verdienstelijk en opofferend werk verricht hebben. Toen echter de jongens grooter werden, begon hare taak niet gemakkelijker te worden. De jongens moesten onderwezen worden niet alleen in lezen en schrijven, maar ook in verschillende handwerken, om naderhand als nuttige leden der maatschappij te kunnen optreden. Dit deed Pastoor Frie besluiten de zonen van Dom Bosco, de Paters Salesianen naar Curagao te roepen, die daar nu reeds ruim twintig jaren werkzaam zijn in het jongens-weeshuis, waar zij de weezen van Curagao opleiden tot allerlei ambachten, als kleer- en schoenmaker, smid, rijtuigmaker, schrgnwerker, enz. enz. De godsdienst ligt natuurlpk bij alles ten grondslag. Maar ook de schoone kunsten worden niet verwaarloosd. Bijna elke jongen bespeelt een of ander instrument; en als men van uit