is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoeken, yragen om den nacht in de missie te mogen doorbrengen, want zij weten maar nl te goed aan welke gevaren zij bij het terugkeeren naar hun dorpen zijn blootgesteld. Na het avondmaal komen ze dan onder het zingen van geestelijke liederen en lofzangen bij ons terug. Dat is een treffend schouwspel, te meer daar deze godvruchtige gezangen dikwpls vergezeld gaan van de verre kreten der heidenen, die in de dorpen hun duivelsche dansen brullend uitvoeren.

ZIJN IJVER.

Men kan over ’t algemeen zeggen, dat de kleine neger leergieriger is dan onze jonge Europeanen. Indien in onze beschaafde landen het onderwijs niet verplichtend was, indien de ouders hun kinderen niet dagelijks, soms zelfs met geweld, naar de school zonden, dan, ik ben er van overtuigd, zouden onze schoolpaleizen spoedig ledig staan. Hier echter is geen leerplicht, de ouders, in plaats van hun kinderen te dwingen de school te bezoeken, maken integendeel allerlei moeilijkheden om hen te laten komen; en toch zijn onze scholieren talrpk.

Buiten de klas ziet men ze nog dikwijls bezig zich op eon' lei te oefenen in ’t schrijven, allereerst van hun naam, dan van eenige kleine zinnetjes en lettervormen, want hun groote eerzucht bestaat hierin : een brieQe te kunnen schrijven aan de vrienden. En God weet, hoeveel brieven zij wel verzenden ! Meestal zeggen ze niets, maar beginnen zonder uitzondering met de klassieke spreuk van Cicero : 8i vales, bene est, ego valeo. Unobuda ere ? Asi int ndinobuda. Maakt gij ’t goed P Ik maak het ook goed.

ZIJN NIEUWSGIERIGE EN OPMERKZAME GEEST.

De nieuwsgierige en opmerkzame geest van den kleine zwarte maakt hem wonderlijk geschikt tot het aanleeren van ambachten.