is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en moeder tot het doopsel voor te bereiden, wanneer hij haar in ernstig doodsgevaar zou zien; want de twee zonen zouden toch al te ongelukkig zijn, wanneer zij, eenmaal in den hemel zijnde, hun moed-er voor eeuwig moesten zien branden met de duivels in de hel."

Laat ons bij dezen trek van zoo treffende eenvoudigheid eindigen. Hij teekent levendig den jeugdigen seminarist. Moge de Heer hem met zijn genaden overladen en zorgen, dat hij, na ’t werktuig te zgn geweest voor de bekeuring zijner moeder, meewerke aan ’t heil van ’n groot aantal zielen en onder z’n kameraden van Mbamou ijverige en talrijke navolgers vinde.

Mbamou, Oct. 1915.

P. Pedux.

AZIË.

’n gelukkig record.

Ik heb een blijde tijding ontvangen en met ik ze aan de vrienden der H. Kindsheid meedeelen, omdat ook zij door hun aalmoezen er veel toe hebben bijgedragen.

De Zusters van den H. Jozef van Annecy, die in het diocees van Vizagapatam belast zijn met het toedienen van het doopsel, hebben in ’t jaar 1915 aan 5500 kleine Indiërs het Doopsel in doodsgevaar toegediend, zoo bericht rag de overste.

Dit is een record, dat vermeld mag worden, want sinds 50 jaar, van de stichting af, hebben zij tal van Doopsels toegediend, maar nog nooit hadden zij in een enkel jaar zoo’n cijfer bereikt.

5500 kleine engelen in één jaar ! is dat geen schoone, rijke schoof?