is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEILIGE WITTE OLIFANT- |

Heb je nooit gehoord van de bespottelijke vereering van den witten olifant in Siam ? Dat is een land in Achter-lndië, dat voor de overgroote meerderheid nog heidensch is. Ze hebben c iar een witten olifant, dien ze als den god van het land vereeren. Naast het paleis van den koning staat zijn stal. Ik zeg stal, maar ik bedoel paleis, zoo prachtig is het. Knielend en op zilveren schalen reiken de dienaren hem zijn voedsel. De rijksten en machtigsten van het land werpen zich plat op den grond voor hem neer om hem te aanbidden. Over zijn rug hangt een rijk bestikt dekkleed met gouden franjes. Om die franjes te mogen kussen, moet men vooraf een gulden offeren. Dat geld is voor de priesters van dien god. Eiken morgen wordt het dier onder plechtige muziek op een verhevenheid geleid, zoodat allen het zien kunnen. En als dan de olifant zijn van diamanten fonkelenden snuit omhoog heft, zinkt heel het volk op de knieën en brengt hem offers.

„Qaat dan die olifant nooit dood?” vraag je.

„Zeker wel; maar dan zoekt men een anderen bizonder schoenen groeten witten olifant. Die wordt dan tot god verklaard, en... de komedie begint weer van voren af aan.