is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achten en zoetheid te smaken in de verschrikkingen van den dood.

Een der hoofden van het land bediende zich, om zijn dochter aan deze betoovering te ontrekken, van een echt heidensch middel. Hij had met liefkozingen en bedreigingen alles beproefd, om haar den godsdienst te doen verzaken, doch toen hij zag, dat alles nutteloos was, nam hij een mes en maakte daarmee op het hoofd en op het lichaam van het Christen meisje diepe insnijdingen, zeggende; ,De dwaze leer, welke men u heeft ingegoten en de betoovering, die er in zit, zullen door deze openingen er wel uit gaan.” Er vloeide veel bloed, maar het geloof in God en de liefde tot Hem bleven er in.”

Tot zoover het schrijven van Mgr. Livinhac, den eersten Apost. Vicaris van de Uganda-Missie.

H. KINDSHEID, AFD. St. EUSEBIUB, ARNHEM.

Weken zelfs maanden lang was het feest der H. Kindsheid in voorbereiding geweest. Een paar bruine paters zouden dit jaar het klooster verlaten, om aan onzen optocht mee te doen; nieuwe vaandels dankten hun bestaan aan de kunstvaardige hand van eenige missievriendinnen; eenige hoschnegers uit de binnenlanden van Afrika zouden zich voor deze speciale gelegenheid laten bekeeren en in optocht meetrekken ; een eerbiedwaardige stoet van priesters, zusters en missionarissen maakte zich op om aan de wereld te toonen, wat er voor de heidenen gedaan wordt, maar... waaraan niemand gedacht had, gebeurde; het regende, het regende, dat het goot. De regen maakte van den processieweg een beek ; de regen verkreukelde de stijfgestreken kleedjes der bruidjes; de regen vulde zelfs de oogen der zustertjes en missionarissen met tranen, want.... zij moesten hun mooie pakjes thuis laten. Gelukkig, dat een echte missionaris aan zulke tegen vadertjes gewoon* is. Dus geen moed verloren ! Er zijn maatregelen genomen te zorgen, niet dat het ’tvolgend jaar niet regent, maar dat we dan toch in ieder geval kunnen trekken.

Dankbaar kunnen we mededeelen, dat onze afdeeling nog steeds in ledental toe neemt.We zijn thans de 800 al ruim te boven. Wat een mooie steun voor de missie ! 800 kinderen, die hun maandelijksch offertje brengen, 800 kinderen die dagelijks hun gebedje bidden voor de bekeering der heidensohe kinderen.