is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trok ik verder, nog menigmaal glimlachend om mijn eigen schrik en dien van mijn kalf.

{Missions Beiges) R. Z.

MISSIEDAG TE NIJMEGEN, (par. St. Anna).

Begin Mei had ten bate der Miaaie een grootsche optocht pl ata door de atraten der stad Nijmegen. Om yerachillende redenen had de parochie St. Anna niet aan dezen schitterenden optocht kunnen medewerken, en men kon het toen aan menig gelaat zien, dat inwendig het sterke verlangen opkwam om ook een bewijs te kunnen geyen van hun liefde voor hot Missiewerk, dat

er een snaar in hun binnenste trilde om uiting te geven aan hun enthousiasme voor het hekeeringswerk. Reeds vroeger was het plan gemaakt om hij gelegenheid van een feest der H. Kindsheid een optocht buiten de Kerk te organiseeren. Dit plan werd nu versterkt en zou groeien tot een grootschen Missieoptocht door de Parocfiie. Nauwelijks had men van het plan vernomen of overal zag men de duidelijkste bewijzen van instemming ledereen, jong

Atelier Grijpink. Stijn Buijsstr. 4, Nijmegen.