is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het Heidensch Millioenenland.

Vertellingen uit China en Mongolië door wijlen den Eerw. Pater Albert Botty, Missionaris der Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria te Scheut. Litgave van het Missiehuis Sparrendaal. Vught Prijs 50 cent.

Beste kinderen, ais ge dezen titel leest, denkt dan asjeblieft niet aan millioenen guldens of dollars of francs, maar denkt, dat er een land is, waar nog millioenen heidenen leven, die den waren God niet kennen. Onder die millioenen heidenen leven en werken een handjevol missionarissen, die vader en moeder, broeders en zusters en al wat hun dierbaar is, verlaten hebben om aan die millioenen het licht des Evangelies te brengen. God alleen weet ten kóste van hoeveel ontberingen, opofferingen, strijden en gevaren die missionarissen hun moeilijke taak volbrengen. Hoeveel teleurstellingen zijn dikwijls hun deel en hoeveel zweet wordt schijnbaar tevergeefs gestort! Maar ook vertroostingen geeft hun de goede God. Als zij maar weer een zieltje of een huisgezin aan God kunnen geven, dan achten zij hun moeite ruimschoots beloond.

Van die moeilijkheden en vertroostingen verhaalt U het boekje, dat boven aangegeven is. Enkele dier verhaaltjes, waarbij juweeltjes zijn van vertelkunst, hebben reeds in vroegere jaarpngen der Annalen een plaatsje gevonden. Ze boeiden de jeugd en wekten ze op, om edelmoedig en ijverig te blijven in het liefdewerk der H. Kindsheid. Hier hebt ge nu een bundeltje van die missieverhalen, het een al belangwekkender dan het andere. Struikelt maar niet over de Chineesche namen, die er in voorkomen. Onze mond staat daar zoo niet naar. Maar leest ze en ge zult geen spijt gevoelen van het stuivertje, dat ge maandelijks aan de H Kindsheid offert.

Moge het boekje in scholen en huisgezinnen een zeer ruime