is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóó doorliepen zij een afstand van 2000 schreden, aan de eene zijde een soldaat, aan de andere den zwaardman; na de Porlugeezen kwamen de Catechist Marcus en de schipner ook zwaar geboeid. Dan volgden afdeelingen soldaten, en een groote menigte heidenen en Christenen. De heidenen lieten het den martelaren niet aan schimp en smaad ontbreken. Voor ’t paleis van den koning mochten de gevangenen even gaan zitten, maar met den rug tegen elkander, zoodat ze elkander niet zien of troosten konden.

Nu werd openlijk het vonnis voorgelezen. De Catechist Marcus en de schipper werden verbannen, de vier Portugeesche priesters echter werden wegens invoering van e.n verboden godsdienst ter dood veroordeeld. Het vonnis werd op een deur van het paleis vastgehecht, en nu trok de stoet nog 5000 schreden verder naar de gerechtsplaats. Nog eenmaal werd halt gehouden. Men bood den martelaren eenige verfrisschingen aan. Zij weigerden ze beleefd. Uok sommige Christenen reikten hun gebak en vruchten toe ; de martelaren gaven ze onmiddellijk aan de beulen.

Toen ging het met versnelden pas verder. Het gaan viel den martelaars uiterst moeilijk ; maar de soldaten stompten hen met hunne lansen vooruit. Zoo kwam men op de strafplaats aan. De martelaren vielen op hunne knieën, en hieven, voor zoover hun dit mogelijk was, hunne handen juichend ten hemel en biden in stilte tot God. Het duurde nog een uur eer alle toebereidselen gereed waren. De soldaten hadden ’t terrein afgezet. Onder een gespannen zeil was een tribune voor de hofbeambten. Palen, die tot schouderhoogte reikten, waren op eenigen afstand van elkander in den grond geslagen. Er was zóóveel ruimte tusschen die palen, dat de scherprechters vrij konden zwaaien met hun zwaard; want men wild- aan de toeschouwers het genot gunnen van het schouwspel, dat twaalf hoofden met één slag ter aarde rolden. Het publiek had meer aandacht voor de Europeanen