is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen enkele raam ; alles is zwart van roet en rook, die niet zooals bij ons door een schoorsteeën, maar door den Ingang en het dak moet aftrekken. Zoo kon ik geruimen tijd niet zien, waar zich de zieke plaats aan Willems lichaam bevond. Eindelijk, toen mijn oogen zich een beetje aan de duisternis gewend hadden, zag ik, dat de linkerdij dik opgezwollen was. ledere beweging deed hem vreeselijk pijn. Zijn pols sloeg buitengewoon vlug. Zijn hart klopte hoorbaar. Zooals ik naderhand van Zuster Agatha, de ziekenzuster, hoorde, was het óf bloedvergiftiging óf builenpest. Ik zag echter dadelijk, dat niemand van ons helpen kon.

Ik ging daarom naast den zieke zitten en zei : ~Willem !” Even hield hij op met kermen en zei mat : „Ja ?”

Ik ging verder en zei : „Willem, ik geloof, dat je erg ziek bent ; ik weet niet wat er nog uit volgen kan ; je bent nog jong en ik hoop, dat je weer gezond mag worden. Dan kun je weer je onderwijzersambt opnemen. Je kunt echter ook sterven. Je hoeft voor 't sterven niet bang te zijn. Je hebt altijd goed gebid en Gods geboden onderhouden. Maar, omdat je zoo erg ziek bent, willen we samen tot den heiligen Geest bidden, opdat je een echt goede biecht mag spreken."

Het was stichtend te zien, hoe de knaap z'n smarten onderdrukte en hardop meebad en zijn koortsheete handen uit zich zelf tot het gebed vouwde. Daarop sprak hij met groote godsvrucht zijn biecht. Ik bleef nog eenigen tijd bij hem om zijn toestand gade te slaan. Eindelijk zei ik kwa heri tegen hem ; hij herhaalde het : kwa heri, „tot weerziens," en ik voegde in gedachten eraan toe ; in den hemel.

Nog denzelfden avond gaf Pater Prior hem de H. Olie, terwijl Zuster Agatha al haar best deed om de pijnen van den zieke te verminderen. Nog een dag en een nacht, toen verloste de dood den zieke uit zijn pijnen, en zijn ziel vloog uit zijn klein lichaam en de armzalige hut omhoog naar de eeuwige woningen des hemels. Kort voor zijn dood wendde