is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARFEEST DER H. KINDSHEID, AFD. H. EDSEBIUS ARNHEM.

De 19e Juni 1. I. was voor geheel de Roomsche jeugd van Arnhem weer een dag van vreugde, ’t Was Kindsheid in alle parochiën. Ook onze parochie, die reeds meer dan 900 leden der H. Kindsheid telt, vierde met grooten luister dit echt Roomsch kinderfeest. De Roomsche blijdschap straalde de ruim 300 deelnemers en deelneemsters aan den optocht uit de oogen.

Wij zullen maar stilzwijgend de plechtige H. 'Mis met assistentie en predikatie voorbijgaan. Al is dit wel het voornaamste van het geheele feest, dit is elk jaar hetzelfde. Onder de H. Mis werd zeker menig Wees gagroot.,e geboden voor do bekeering der zwarte en gele broertjes en zusjes in Afrika en China. Na de H. Mis de kinderzegen door den Eerwaarden Directeur. Daarna stelde de optocht zich in beweging.

\ïij liciddeii do verschillende groepen eu groepjes in twee hooldgroepen verdeeld : het hemelsch hof en het aardsche.

De e rste groep werd na het processiekruis door den geharnasten manoiaar van het Thobaausch legioen, S.nt ieusebius, in levei.don lijve geopend. Wij gaan do beeldengroepen van het Goddelijk Kind Jezus, van Maria en Jozef, allen op sierlijke baartjes gedragen, stilzwijgend vojibi,. iriOer bijzonder a'oki on„e aandacht een sierlijke eu kunstig beschilderd baldakijn, waaronder de kleine Vriend der kinderen, de kleine Je.zus met een gouden kruisje in de hand voortstapte, geflankeerd door twee engeltjes. De baldakijn, waaraan St. Janneke voorafging, werd

gedragen en omstuwd door een lieflijke groep kleine engeltjes, die, men zou het zweren, zoo met hun uitgespreide vleugeltjes uit djn echten hemel waren neergedaald.

Arnhem. Ons levend ChristusJdndje.