is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KINDSHEIDFEEST ST. BAVO, PAROCHIE SCHOTEN,

Op den dag van St. Petrus en Paulus werd in de St. Bavo, parochie te (Oud) Schoten het H. Kindsheidfeest gevierd. Daartoe waren alle kinderen (leden der H. Kindsheid) in het plechtig Lof te zamen gekomen, om na het Lof een processie te houden in den tuin, achter de kerk gelegen. De optocht was georganiseerd door den WelEerw. Heer kapelaan. In den stoet zag men de koren der Engelen. Schild,jes en vaantjes dragende jongens en meisjes. Bruidjes met palmtakken. Mis-

sionarissen en missiezusters. Ook Chineesjes en zwartjes liepen in den optocht mede. Onder een kleinen troonhemel werd het Goddelijk Kindje Jezus gedragen door vier meisjes, gekleed -als Engelen, omringd door kleine kinderen. Het was een mooi gezicht al die zwartjes biddende en zingende voortschrijdend naar het altaar, opgericht in den tuin, om daar het beeld van het Goddelijk Kind te plaatsen en Jezus bijzondere hulde te brengen. De ZeerEerw. Heer Pastoor hield een toespraak tot de kinderen. Daarna werd het Tantum Ergo gezongen, waarna de kinderzegen werd gegeven. De kinderen zichtbaar onder den indruk van de geziene plechtigheden zullen nog lang dezen feestdag in het geheugen houden en weer verlangend uitzien naar het volgend jaar.

Uit den optocht der H. Kindsheid te St. Bavo, Parochie Schoten.

Oud-Schoten-

Zelatrice: M. Voorvcldt.