is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steld programma gekocht en stonden met spannend ongednld te wachten om in werkelijkheid te zien, wat zij op papier lazen.

Het sloeg half twee en eenige minuten later vloog de gele deur open en met het fijn wit-zijden vaantje der H. Kindsheid, gedragen door drie bruidjes, hegon de optocht, waaraan ± 400 kinderen deelnamen.

Achter de 7 bruidjes volgden de 19 andere groepen, afgewisseld door jongens en meisjes, leden der H. Kindsheid, omhangen met medaille en voorafgegaan door een gesjerpten jongen of meisje, met een mooi vaantje vaii verschillende Heiligen.

Het is te lang hier alle groepen te vermelden en te bespreken, maar wij mogen toch niet nalaten even melding te maken van de 8 bruine en 11 witte paters-missionarissen, die te samen met den witten Missiebisschop om hun aardige haardjes aller aandacht trokken.

Zeer prachtig waren volgas getuigenis der meer ontwikkelden : Kardinaal v. Rossum, Paus Fins XI met 4 pauselijke zouaven. H. Koningin Elisaheth met twee hofdames en 6 weesmeisjes, en niet het minst de 6 uiterst fijne, musiceerende Engelen.

Onder een immer toenemenden samenloop van nieuwsgierigen in de schoone en ruime kerk aangekomen, hegon het H. Lof, waaronder dooiden Weleerw. Heer Directeur een toespraak werd gehouden aan de hand van de woorden van Z. H. Paus Benedictus XV z.g., in 1916 gesproken tot een groep van 5000 leden der H. Kindsheid te Rome, waarin hij het nut voor de Katholieke en heidensche kindertjes schetste, van dit verheven werk van bovennatuurlijke naastenliefde.

Na het H. Lof, waarin een collecte gehouden, en de kinder-zegen gegeven was, trok de stoet, begeleid door de Fanfare en begunstigd door het goed weder, onder veel belangstelling gedurende een uur de straten door, terwijl een bruine pater en een witte zuster met een neger en negerin collecteerden.

Een woord van oprechten dank namens het Goddelijk Kindje Jezus aan de heide ijverige hoofd-zelatricen, de onvermoeide Eerw. Zusters en de 22 zelatricen en aan allen, die om God en de onsterfelijke, heidensche zieltjes iets deden tot het welslagen van dit kinderfeest !

Ingekomen liefdegiften.

Dongen: Door bemiddeling van Mej. Kriellaars een liefdegift van ƒ 50 van Wijlen Mej. Ant. Oomens tot vrijkoop van 2 slavinnetjes te noemen : Adriana en Antonia.

Lamswaarde : Hier werd dit jaar het Kindsheidfeest luisterrijk ge-