is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugkeeren, nu hij wist, dat beiden in goede handen waren. Het afscheid was treffend; de goede man had zich stormenderhand een plaats veroverd in de harten zijner medereizigers.

Nancy was overgelukkig haar onderbroken godsdienstonderricht te kunnen voortzetten. En de grijze herder van het stille dorpje vond in haar een ijverige leerling, die niets liever wenschte dan zoo spoedig mogelijk te worden gedoopt. Ze was vlug van begrip, en haar reine ziel was ‘ontvankelijk voor de groote waarheden van den godsdienst. De pastoor hoopte haar op den Ben September, den grooten Mariadag te kunnen doopen, of liever den 7en zou zij ’s avonds gedoopt worden en dan zou zij den Ben September hare Eerste H. Communie mogen doen.

De goede oudjes van Merville verheugden zich uitermate over deze gelukkige samenloop van omstandigheden. Zelf uiterst godsdienstig, vonden zij het een genot Nancy allerlei geloofswaarheden te verklaren. Zij was dan ook uitstekend op haar H. Doopsel voorbereid en verlangde vurig naar de grootste gebeurtenis in haar leven. Eindelijk was de gewichtige dag gekomen. Met Nancy naderden ook de vader en moeder van mevrouw Courpois, en ook zij zelf tot de H. Tafel. Kleine Lydia mocht bij de thuiskomst van het gelukkige bruidje bloempjes strooien, ’t Was of ze voelde, dat Nancy dezelfde niet meer was van voorheen. En dat was ze ook niet meer. Haar vurige Indische natuur deed haar de verworven schat zorgvuldig bewaren en aankweeken. ’t Werd haar grootste vreugde aan te zitten aan de Tafel des Heeren.

Intusschen was er een jaar voorbijgegaan sinds mevrouw Courpois in Frankrijk was teruggekeerd. Door bekwame doktoren behandeld, had zij spoedig haar krachten herwonnen, en bestond er geen enkel beletsel meer voor hare terugreis naar Indië. Ook op godsdienstig gebied