is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die hloemendragende bruidjes, die gekroonde engelen rondom het gedragen Christusbeeld, al die regelende en wenkende Zusers, Onderwijzeressen en Onderwijzers, ’t gaf alles een schitterend beeld van de zich immer uitbreidende St. Henricus-Parochie

De geheele plechtigheid moet voor Pastoor Engbers en zijne wakkere helpsters en helpers een ware voldoening, voor menige ouder een Dron van genot en voor ieder toeschouwer een verlangen gegeven hebben, om een volgend jaar met nog meer luister en nog algemeener deelname dit echt-roomsche feest te vieren ten bate onzer Missiën.

FEEST DER H KINDSHEID TE OLDENMAKKT.

Op Zondag 28 Juni werd het Kindsheidfeest in onze parochie geviel :. Om half drie trokken de leden der Kindsheid, begeleid door de Zelatricen, voorafgegaan door een stoet bruidjes de kerk binnen onder het zingen der bekende Kindsheidgezangen.

Daarna begon het plechtige Lof, waaronder predicatie, Kinderzegen, opdracht aan het Godd. Kind en processie.

Na het Lof werden de kinderen in het schoolgebouw onthaald en de namen uitgeloot.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

Ingekomen liefdegiften.

Asten, van N.N. ƒ 9.- gift hij gelegenhei van het jaarfeest ƒ 85.- Baardwijk, opbrengst collecte Kindsheidfeest ƒ 50.

’s-Bosch, verkoop van hoekjes, plaatjes en med. ƒ 1.52; van N.N. tot vrijkoop van een slavinnetje Theiesia ƒ25.—

Eindhoven, liefdegiften ƒ 2. collecte hij optocht ƒ 108.94

Empel van N.N. tot vrijkoop van een slavinnetje Maria Adriana ƒ 25.

Erp, offer bij het feest der H. Kindsheid ƒ70.60; liefdegiften ƒ6.80; van N.N. tot vrijkoop van een slavinnetje Maria Josepha ƒ25.—; een slaafje Antonius ƒ 12.50; een slavinnetje Jozina ƒ 1250; liefdegift ƒ0.40.

Gastel, gift van E. P. J. ƒlO.—

Geertuidenberg tot vrijkooping van een slaafje Gertrudis v. d. Berg ƒ 25.

Haaren Schaalcollecte ƒ 53.