is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ccn eigen overtuiging kon hebben en ook vrij wus voor die overtuiging uit te komen, al wilde ze dan ook katholiek worden....

De leepe heeren hadden nog wat anders uitgevonden ; iets heel belaehelijks ; maar omdat de felle haat hun stekeblind maakte, zagen ze dat later pas in. Het bekeerde meisje was nl. negen maanden bij de Zusters op sehool geweest. „Dorothea Gorsira heeft dus godsdienstles gehad”, zoo zeiden ze; „anders zou ’t meisje niet bekeerd zijn.” Dus de bissehop had zijn woord gebroken, was dus niet meer te ver? trouwen, was dus gevaarlijk : ten Iste voor de rust van de kolonie, ten 2de voor de bescherming van elks recht, ten 3de voor de godsdienst der kinderen.

Als antwoord vroeg de bissehop, of men zoo goed wilde zijn, die beschuldigingen te bewijzen. Hij en de Zusters durfs den er desnoods een eed op doen, nooit de protestantsehe kinderen over godsdienst te hebben gesproken. Monseigneur ”>oodigde daarom zijn vijanden uit om alle kinderen van

Uit den Kindsheid»optocht te Tilburg, Parochie Bredasche Weg.