Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het feest van den H. Jozef, dat gevierd wordt ten dage waarop ik dit IN MEMORIAM schrijf, noopt mij een woordje te zeggen over den innigen band van liefde en vertrouwen, welke M. Aldegonde met dien glorieuzen heilige verbond. Altijd waren haar hart en haar mond vol van hem. «Niets dan lieve en tot godsvrucht opwekkende herinneringen», aldus schreef mij een harer voormalige élèves, «niets dan lieve en en tot deugd en godsvrucht opwekkende herinneringen behoud ik van de dierbare overledene. Heel bijzonder frappeerde mij het grenzenlooze vertrouwen, dat zij stelde in den H. Jozef. Diep treffende verhalen deed zij me dikwerf over de vrucht van dat vertrouwen, ’t welk, naar haar zeggen, geen enkelen keer beschaamd werd. Verscheidene malen, ik weet het van nabij, heeft Hij haar zichtbaar, schier wonderbaar, geholpen in allermoeilijkste omstandigheden. En wanneer zij mij daarna tot zich riep en me alles vertelde, stonden haar vaak de tranen in de oogen. Een verzoek en tevens een hartelijke opwekking om haar te helpen bedanken volgden dan. Zoo er heden ten dage ook in mijn hart zoo groote godsvrucht leeft tot den H. Voedstervader van Jesus, is het aan den invloed van Mère Aldegonde te danken!».

Geen enkelen lezer, geen enkele lezeres der Berichten, zal het verbazen, na het bovenstaande te hebben vernomen, dat de overledene alom den naam had met macht en kracht te ijveren, waar en wanneer zij maar kon, voor alles wat met de vereering Gods in betrekking staat. Bij name gloeide zij van vuur voor het Huis des Heeren; en naar waarheid kan men het woord der H. Schrift op haar toepassen: »Zij beminde, o God, de schoonheid uwes Huizes en de plaats van het Tabernakel uwer heerlijkheid!” Dorst ik andermaal spreken van hetgeen ik met eigen oogen aanschouwde en persoonlijk ondervond, wat zou ik gewagen van den ijver, die haar bezielde voor de tijdens haar superioraat gebouwde kerk van Malang! Mag dit schoone Godsgebouwtje er zich op beroemen, zoowel in- als uitwendig het verreweg fraaiste te wezen van alle kleine kerken in geheel de kolonie, hoeveel.heeft niet Mère Aldegonde bijgedragen om het dat te doen worden!

Sluiten