Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen dag heeft ook de groote processie plaats. Reeds lang te voren maakt men toebereidselen voor de versiering. Is de zoo vurig verwachte dag aangebroken, dan ziet ge hier en daar op de terreinen sierlijke eerebogen en vaandels en wimpels, waarop toepasselijke .spreuken en teksten, langs de paden en wegen, waarover de God der Eucharistie zal worden gedragen.

Op het vastgestelde uur, wanneer de zon ter kimme daalt, stelt de processie zich in beweging. Door de tuinen, over de speelplaats komt men in de dorpstraat, geheel door onderwijzerswoningen ingenomen. (Zie foto in voorgaande aflevering bij blz. 132). Dè dessabewoners, toegesneld om getuige te zijn van het schouwspel, vormen aan weerszijden een dichte haag en beschouwen den stoet in alle stilte. Achter het Kruis gaan tweehonderd kinderen van zeven tot achttien j aar, gerangschikt in twee rijen ingetogen en biddend. Vóór elke klas twee engelen met lelietakken en vaandels in de hand. Dan het zangkoor, waarachter een twintigtal misdienaars in roode toogjes: dezen met wierooksvat, genen met korven bloemen, die zij op hun I weg strooien. Een tiental paters vergezellen in superpli de processie. Eindelijk de celebrant tusschen twee diakens, onder een troonhemel dragende Hem, die nog helaas voor een zoo onnoemelijk groot aantal is «de onbekende God”.

Dat dan een vurige bede ten hemel opstijgt, opdat de goede Meester ook medelijden moge hebben met deze schare, wie zal zich daarover verwonderen ?

En dan de Meimaand! Niet tevreden met een versiering van Maria’s beeld in de kerk, worden door het meerendeel onzer beste jongens in Jiunne kasten en recreatiezalen altaartjes opgericht. Prentjes of beeldjes, bloemen, gekleurd papier, niets is te veel. En onze kranige koster, een en al ijver voor de verheerlijking van den godsdienst en vereering der onbevlekte Moedermaagd, deelt met gulle hand kaarsjes uit, welke dan ’s avonds in de recreatie worden aangestoken. Tot groote verbazing en ontsteltenis van pater-surveillant, die op zekeren avond eens de rondte ging doen... Hoewel ten zeerste getroffen door de devotie der hem toevertrouwde jeugd, bleef toch zijn

Sluiten