Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11.

Morgen viert Katholiek Groningen een gouden Jubelfeest.

Een gouden jubelfeest, van een priester, bekend en bemind door Groningen’s Katholieken; van een priester, wiens naam met eerbied en achting wordt genoemd in geheel Nederland en de Overzeesche bezittingen.

Morgen herdenkt de Zeereerwaarde Pater F. I. A. Voogel S. J. den dag, waarop hij voor 50 jareh zijn intrede deed in de Sociëteit van Jesus.

Franciscus Ignatius Voogel werd den 31 Juli 1847 te Amsterdam geboren. op jeugdigen leeftijd, toen hij misdienaar was in de kerk van den H. Franciscus Xaverius, aan den Singel, legde hij een bijzondere godsvrucht aan den dag. Ofschoon zijn ouders op tamelijk verren afstand van de kerk woonden, trotseerde hij ’s winters ochtendkoude en duisternis, om zijn plichten als misdienaar te vervullen.

In de schaduw van het altaar des Heeren lag hij dan met den grootsten eerbied neergeknield, aanbiddend God in de H. Eucharistie; vergetend den moeitevollen. tocht, dien hij zoo juist had afgelegd om zijn Heer en God te dienen.

Reeds op tienjarigen leeftijd werd hij tot de Eerste H. Communie toegelaten eh reeds toen gevoelde hij zich geroepen tot den geestelijken staat. Slechts eenige jaren later vertrok hij naar het seminarie te Culenborg.

V)p 18-jarigen leeftijd, in September van het jaar 1865, trad hij in de Sociëteit van Jezus. Hij deed zich kennen als een voorbeeldig gehoorzaam religieus, en was geruimen tijd als leeraar werkzaam aan het College te Sittard, waar hij vele jongemannen opleidde tot achtenswaardige, flinke leden der maatschappij.

Den Ben September 1877 werd hij te Maastricht priester gewijd. Nu kon hij gevolg geven aan zijn verlangen, dat reeds tijdens zijn studiejaren in Jiem ontkiemd was, om, in navolging van zijn patroon, den Apostel van Indië en Japan, missionaris te worden en zijn leven te wijden aan het zielenheil van Indië. In October 1879 scheepte hij zich in aan boord van het Fngelsche

Sluiten