Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als hij sprak van een opus humilissimum, i) een dies -enz. enz. Toen hij in het tweede jaar aan letteren en theologie bezig was, kregen we heele lessen naverteld, altijd met een ■compliment aan den professor; «een fijne geest», «een heilige man», «een litterator van de bovenste plank» dat hoorden we telkens op honderd manieren : Pater Schweitz had de gave overal en aanstonds het goede kantje te zien en wist dat alleraardigst in het licht te stellen. Wij hoorden hem nooit luide spreken over fouten van anderen; alles was schoon, alles was wijs, alles was uitstekend . . . «in onze Sociëteit!» Tevreden was hij en bleef hij zijn leven lang; moest hij enkele malen een klacht doen hooren, dan deed hij het zacht. Ze hebben niet overdreven, toen ze zeiden: «hij is gelukkig met anderen en met zich zelf.» Zij hadden den edelmoedigen religieus innig lief.

Toen zijn proefjaren ten einde waren, werd hij door zijn Overste bestemd voor de Missie in Nederlandsch Oost-Indië.

Zijn verlangen was bevredigd, zijn vurige wensch vervuld.

In gezelschap van Pater Julius Keyzer die later als Overste in de Missie zou optreden vertrok Pastoor Bernardus Schweitz in December 1882 uit Nederland en kwam den 12den Januari daaraanvolgende te Batavia aan.

De eerste standplaats, die hem werd toegewezen, was Larantoeka, aan de geachte leden van den Sint Claverbond genoegzaam bekend uit de veelvuldige bijdragen, die van deze belangrijke Statie in «de Berichten» verschenen.

Ruim vier jaren arbeidde hij hier, vooral onder de inlandsche christenen te Konga, waarop hem de eervolle en laat ik er aanstonds bijvoegen de hoogst moeitevolle onderscheiding ten deel viel, een nieuwe Statie te midden eener heidensche bevolking te •openen. Met een enkel woord deelt men zulk ■een feit mede, doch de opofferingen, aan dergelijke onderneming verbonden, goed te beschrijven, zou menige bladzijden kosten, en dan zelfs zouden ze nog niet ten volle worden begrepen.

1) Een aller-allernederigst werk.

2) Een over-vreugdevolle dag.

Sluiten